Фільм «Перша допомога при нападі епілепсії»

Що робити, якщо в когось стався напад епіле­псії? У цьому коротко­ме­тра­жному фільмі Роза дізна­є­ться: це простіше, ніж здається.

Епіле­псія зустрі­ча­є­ться частіше, ніж думає більшість людей:

Кожна сота людина, тобто близько 80 000 людей у Швейцарії страждають на епілепсію.

Приблизно дві третини з них живуть без нападів завдяки медика­ментам, а у однієї третини епіле­псія залиша­є­ться важко виліковною. Всупереч поширеній думці, епіле­псія є невро­ло­гі­чним, а не психі­чним захво­рю­ва­нням; вона рідко переда­є­ться у спадок і не завжди прояв­ля­є­ться у вигляді гострих нападів.

Швейцар­ська проти­е­пі­ле­птична ліга пропонує добірку інфор­мації україн­ською мовою.

Брошури містять по 4 сторінки формату А4 і їх можна легко роздру­ку­вати. У межах Швейцарії Проти­е­пі­ле­птична ліга також надсилає їх поштою безко­штовно або за невелику плату.

Наша інфор­ма­ційна брошура україн­ською мовою

Що таке епіле­птичні напади та епілепсія?

Чи завжди епіле­пти­чний напад означає, що у людини епілепсія?

Перша допомога при епіле­пти­чних нападах

Що робити при епіле­пти­чному нападі?

Епіле­псія у дітей

Як вигля­дають епіле­псії у дітей?

Більше інфор­мації


Спеці­а­лі­зо­вані установи

Подорож з епілепсією

Знайдіть лікаря, який говорить українською

Пожер­тву­вання

Проти­е­пі­ле­птична ліга фінан­су­є­ться за рахунок пожертв; будь-який внесок вітає­ться. Свою пожертву ви можете вказати для зменшення суми опода­тко­ву­ва­ного доходу.

IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

Швейцар­ська проти­е­пі­ле­птична ліга

дослі­джує – допомагає – інформує

Епіле­псія може вразити будь-кого.

Швейцар­ська проти­е­пі­ле­птична ліга – активна у
багатьох відношеннях

Швейцар­ська проти­е­пі­ле­птична ліга дослі­джує, допомагає та надає інфор­мацію з 1931 року. Її мета полягає в тому, щоб у довго­стро­ковій перспе­ктиві покра­щити повсяк­денне життя людей, які страждають на епіле­псію, та їхнє стано­вище в суспільстві.

Дослiдження
Вона сприяє подаль­шому розвитку знань у всіх сферах епілепсії.

Допомога
Інфор­мація та поради німецькою, англій­ською або французькою мовами:
• для постра­ждалих та їхніх родичів
• для профе­сіо­налів з найрі­зно­ма­ні­тніших сфер

Інфор­му­вання
Швейцар­ська проти­е­пі­ле­птична ліга інформує та привертає увагу громад­ськості, таким чином, підтримує інтеграцію людей, які страждають на епілепсію.

Швейцар­ська проти­е­пі­ле­птична ліга є загаль­но­на­ціо­нальною профе­сійною органі­за­цією і водночас швейцар­ським відді­ле­нням Міжна­ро­дної проти­е­пі­ле­пти­чної ліги (International League Against Epilepsy ILAE).