Video “Corona ve epilepsi”

Covid-19 epilep­sisi olan insanlar için diğer insan­larda olduğundan daha tehli­keli değildir; aşı tavsiye edilir.
Yapım: İsviçre Epilepsi Birliği 2021

Epilepsi hakkında açıkla­yıcı videolar
Corona Virus

Korona­virüs ve Covid-19 hasta­lı­ğına ilişkin epilep­sisi olan insan­ların ve yakın­la­rının sorula­rına cevaplarımız. 

Covid-19 aşısı epilep­sisi olanlara tavsiye edilir mi?

Aslında evet. Swiss­medic tarafından onaylanan bir aşının gerekli tüm güvenlik standart­la­rını karşı­la­dı­ğını ve aşı riskinin Covid-19 hasta­lı­ğından önemli ölçüde düşük olduğunu varsayıyoruz.

Her aşı baş ağrısı veya ateş gibi kısa süreli semptom­lara neden olabilir. Ateş bazı durum­larda epileptik nöbet­leri tetik­le­ye­bi­le­ce­ğinden, böyle bir durumda baldır kompres­leri yaparak veya ateş düşürücü ilaçlarla vücut ısısının düşürül­me­sini öneririz. Aşı ve Antikon­vül­zanlar arasın­daki etkile­şim­lerin olması pek olası değildir.

Genel olarak, daha önce hasta­lık­ları olan kişilerin özellikle risk altında olduğu söylenir. Epilepsi bunlardan biri mi?

Hayır, epilep­sili kişiler otomatik olarak risk grubuna dahil değildir. Diğer hasta­lıklar eklen­di­ğinde bu değişir.

Yine de herkes kendini enfek­si­yondan korumalı ve tavsi­ye­lere uymalıdır.

Bilgiler Türkçe ’de mevcuttur

Epilepsi ilaçları bağışıklık siste­mine zarar verip ve sizi daha hassas hale getirir mi?

Bu, sadece örneğin ACTH, stero­idler ve immüno­te­ra­piler ve daha az ölçüde fenitoin, fenobar­bital veya primidon (Mysoline®).) gibi birkaç tedavi yöntemi için yalnızca geçer­lidir. Epilep­sili çoğu insan, diğer hasta­lıklar veya tedaviler yüzünden bünye­leri zayıf düşme­diği sürece normal bir bağışıklık siste­mine sahiptir. Antiepi­leptik ilaçlar kesin­likle düzenli olarak alınmaya devam edilmelidir.

Covid-19 hasta­lığı nedeniyle nöbetler artıyor mu?

Ateş, epileptik nöbet­leri tetik­le­ye­bilir. Olası nöbet tetik­le­yi­ci­leri ayrıca stres, kaygı veya kötü uyku, düzensiz yeme ve içme veya düzensiz ilaç alımıdır (örneğin kusma nedeniyle). Şu ana kadar edinilen bilgi­lere göre epilep­sili çoğu insan için Covid-19’dan ek atak geçirme riski oldukça düşüktür.

Epilepsim olmasına rağmen yüz maskesi takmak zorunda mıyım?

İyi kontrol edilen bir epilepsi ile maske takıla­bilir. En fazla tam oturmayan bir maske bir atak anında kayabilir ve solunum yolla­rını tıkaya­bilir. Maskenin kaliteli olması, dikkatli bir şekilde takıl­ması ve bundan ağır derecede muzdarip olan kişilerde refakat­çi­lerin bu konuda bilgi­len­di­rilmiş olmaları önemlidir. Maske takmaya karşı başka tıbbi nedenler varsa, bunları aile dokto­ruyla veya bununla ilgili bir belge verebi­lecek nöroloji uzmanına şahsen danışılmalıdır.

Bulaş­tıktan sonra nöbetler artarsa ne yapılmalıdır?

Bu durumda aile dokto­ru­nuzu ve tedavi eden nöroloğu arayınız ve talimat­la­rına uyunuz. Bu durumda elinizin altında acil durumlar için bir ilaç bulun­dur­manız faydalı olabilir. Nöbet 3 dakikadan uzun sürerse ve acil durumda kulla­nı­la­bi­lecek ilaç yoksa veya yardımcı olmazsa: Hastayı yaralan­madan koruyunuz ve 144’ü arayınız.

İlaç sıkın­tısı yaşar mıyım?

Pande­miden önce bile, epilepsi ilaçları için ara sıra teslimat sıkın­tı­ları vardı. Yedekte bir miktar ilacın bulun­ma­sını tavsiye ederiz. – zamanında yeni reçeteyi tedarik ediniz.

Yazan: Stephan Rüegg
Ağustos 2021 itibarı ile bilgiler