Auftaktbild

ከም ቡዝሓት ዝሓስብዎ ዘይኮነ ኢፒለፕሲ ብብዝሒ የጋጥም:

ሓደ ካብ ሚእቲ ማለት 80,000 ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ስዊትዘርላንድ ግዳያት እዮም።
ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ መጽናዕታት ይገብር፣ ይሕግዝን ይሕብርን።
ዕላምኡ ድማ ማዕልታዊ ናብራን ኩነታትን ናይ ግዳያት ኢፒለፕሲ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ምምሓሽ እዩ።

ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤፕለፕሲ

እዘን ዓሰርተ ቪድዮታት ንኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣብ ሕማም ኢፒለፕሲ የብርሃን ብተግባር ይገልጻን።

ተወሳኺ ሓበሬታ


ሓኪም ምርካብ ናይተይ ቃንቃ ዝዛረብ

ተወሳኺ ሓበሬታ ብ ጀርመን፣ , ፈረንሳ, ንግሊሽን

ናይ መጥቓዕቲ ዓውደ-ኣዋርሕ

ኤስ ኦ ኤስ (SOS) ካርድ

ማሕበር ኢፒለፕሲ ካብ ምልጋስ ይነብር፣ ዝኾነ ልገሳ ዓቀን ሓንጎፋይ ንቢል።
እትልግስዎ ገንዘብ ካብ ግብሪ ክቕነስ ይኽእል።

PC 80-5415-8
IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8